Návštěvní řád


I. Všeobecná ustanovení

Dům na půl cesty (dále DPC)  je zařízením sociálních služeb dle § 58 zákona č. 108/2006 Sb. Jeho zřizovatelem je spolek Pod křídly, které zde rovněž sociální službu poskytuje.

Poslání a cíle domu na půl cesty Pod křídly, cílová skupina

Posláním DPC je pomoc a podpora mladým dospělým z cílové skupiny uživatelů při vstupu do samostatného života.

V rámci DPC nabízíme tyto základní činnosti a služby:

 • poskytnutí ubytování, které má charakter samostatného bydlení ve vlastní domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – asistence na jednání s úřady a institucemi (např. Úřad práce, evidence obyvatel, matrika, apod.)
 • sociálně terapeutické činnosti – pomoc s finančním hospodařením, pomoc při obstarávání běžných záležitostí a vedení domácnosti, pomoc při uplatnění na trhu práce
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Cílovou skupinu DPC spolku Pod křídly tvoří mladí dospělí ve věku od 18 zpravidla do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dále přicházejí  z pěstounských rodin, či ze sociálně slabých rodin. K ubytování jsou přednostně přijímáni žadatelé s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji, v případě volné ubytovací kapacity jsou přijímáni žadatelé z celé ČR.

Do DPC nemohou být přijati uživatelé, kteří by jinak patřili do cílové skupiny, jestliže se jedná o osoby:

 • s chronickým psychiatrickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením

II. Základní pravidla DPC

 • všichni uživatelé dle svých možností a schopností pracují (nebo vykonávají náhradní činnost – např. studium)
 • uživatelé pravidelně hradí stanovenou platbu za poskytované služby
 • uživatelé dle svých možností spoří částku na stavebním spoření, či jinou formou, za účelem zajištění budoucího bydlení a to nejméně 500,- Kč
 • uživatelé dodržují Provozní a ubytovací řád DPC
 • uživatelé se podílejí na tvorbě IP

III. Zásady příjímání uživatelů do DPC

3.1. Zájemce nebo jím pověřený zástupce (sociální pracovník, příbuzný) kontaktuje vedoucí DPC – osobně, telefonicky, e-mailem.

3.2. Zájemci je zaslán (nebo je odkázán na www.podkridly.cz) formulář žádosti o poskytnutí sociální služby dům na půl cesty a je domluven termín osobního setkání.

3.3. Na kontaktní návštěvu přichází zájemce o službu sám nebo v doprovodu jiné osoby. Vedoucí DPC spolku Pod křídly seznámí zájemce o pobyt v DPC se všemi právy a povinnostmi, které z pobytu vyplývají, žadatel si prohlédne ubytovací jednotku DPC a jsou mu poskytnuty písemné materiály  – Provozní a ubytovací řád, Návštěvní řád, Podávání stížností.

3.4. V případě zájmu o ubytování si zájemce dohodne s vedoucí DPC termín nástupu do DPC:

3.5. Při nástupu (nebo v termínu, na kterém se obě strany dohodnou) podepisuje vedoucí DPC „Pod křídly“ s uživatelem písemnou Smlouvu o poskytování sociální služby dům na půl cesty dle § 58 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden obdrží uživatel, druhý výtisk je uložen v osobní složce uživatele. DPC „Pod křídly“ poskytuje uživatelům sociální službu dle jejich potřeb, maximálně až po dobu 3 let. Potřebnost poskytování sociální služby DPC je u jednotlivých uživatelů posuzována individuálně s ohledem na jejich schopnost řešit nepříznivou sociální situaci a integrovat se do běžného života. Tato kritéria jsou u uživatelů popsána v jejich individuálních plánech.

3.5. a ) Uživatelé, kteří se během pobytu v DPC stanou partnery nebo manžely a zároveň rodiči nezletilého dítěte mohou služby DPC užívat maximálně po dobu 0,5 roku od narození dítěte, popřípadě déle – pokud to vyžaduje jejích sociální situace. Možnost setrvání v DPC delší dobu je řešena individuálně.

3.5. b) Uživatelé, kteří přichází do DPC ve věku, který je těsně na věkové hranici uživatelé služby, mohou službu využívat do 26 let věku, pokud to kapacita umožní mohou službu využívat i nadále, pokud je to nezbytné pro řešení jejich nepříznivé sociální situace.

3.6. Po podpisu smlouvy předá asistent DPC novému uživateli ubytovací jednotku společně s klíči a vybavením. Převzetí jednotky, klíčů a vybavení potvrdí uživatel svým podpisem na Předávacím protokolu, který je přílohou smlouvy.

3.7. Individuální plán ( dále IP) vypracovává uživatel s pomocí klíčového pracovníka který je uživateli po nástupu určen, nebo kterého si pracovník zvolil. Klíčovým pracovníkem může být pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník. IP vychází z potřeb uživatele. S každým uživatelem je jednáno individuálně a zpětnými dotazy je ověřováno, zda uživatel probírané problematice rozumí. Plnění IP je úkolem uživatele. Plnění IP je hodnoceno standardně:

 • u nových uživatelů po 1 měsíci (první 3 měsíce)
 • dále vždy po 3 měsících, v případě potřeby je volen kratší časový úsek. Plnění IP hodnotí pracovní tým, klíčový pracovník a uživatel, z toho vychází další stanovení a formulování IP.

IV. Práva uživatelů při ubytování v DPC „POD KŘÍDLY“

4. 1. Uživatel má právo využívat služby nabízené podle Smlouvy o poskytování sociální služby, uzavřené písemně se spolkem Pod křídly poskytovatelem sociální služby DPC – ubytování, základní sociální poradenství, pomoc při obstarávání běžných záležitostí a vedení domácnosti, finanční hospodaření, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a plnění vlastních povinností, kontakt se společenským prostředím.

4.2. Uživatel má právo na to, aby byl přijat s respektem. – Pracovník musí respektovat právo uživatele na soukromý život. – Pracovník může získávat pouze takové informace, které jsou nutné pro poskytnutí sociální služby .

4.3. Uživatel má právo na činění vlastních rozhodnutí, což znamená, že:

 • Pracovník vychází při poskytování sociální služby z potřeb a přání uživatele
 • Pracovník spolu s uživatelem hledá nejvhodnější způsob poskytování sociální služby
 • Pracovník zahajuje poskytování služby pouze se souhlasem uživatele
 • Pravidelným poskytováním informací o cíli poskytované služby, metodách očekávaném výsledku péče pracovník umožňuje uživateli spolurozhodovat o dalším vývoji pomoci

4.4. Uživatel má právo na důvěrnost, což znamená, že:

 • Pracovník musí dodržovat závazek nezveřejňovat informace a musí informace o uživateli používat diskrétně tak, aby to uživatele a jeho práva nijak nepoškozovalo.
 • Pracovník nesmí zveřejňovat získané informace, pokud se nejedná o informace směřující k zamezení či objasnění trestné činnosti (policie ČR, Městská policie, justiční orgány).
 • Stížnost mohou uživatelé, případně jejich zástupci, podávat anonymně, prostřednictvím schránky na stížnosti, která je umístěna ve vstupní chodbě domu. Stížnost je projednána v maximální lhůtě 30 dnů. S výsledkem je stěžovatel písemně seznámen. Pokud není spokojen s řešením stížnosti, má stěžovatel právo postoupit stížnost písemně dál viz. Směrnice pro podávání stížnosti.

4.5. Uživatel má právo odcházet z DPC „Pod křídly“ na delší pobyt – svátky, víkendy, dovolené apod. Tuto okolnost je uživatel povinen předem oznámit asistentům DPC, sociální pracovnici nebo vedoucí. Uživatel má právo přenocovat mimo DPC. Tuto skutečnost oznámí domovníkovi, asistentům nebo jiným pracovníkům DPC.

4.5.1. Uživatelky matky nezletilých dětí, pokud odcházejí z DPC, musí domovníkovi nebo asistentovi oznámit, kdo zajistí řádnou péči o dítě a jak je bude možno v případě potřeby kontaktovat.

4.6.  Návštěva musí být řádně zapsána v Knize návštěv. Návštěva může u uživatele být i přes noc – tato návštěva musí být oznámena alespoň 3 dny předem asistentovi DPC a domovníkovi. Viz. směrnice č. 8 Návštěvní řád DPC „Pod křídly“ Na návštěvu do DPC nebude vpuštěn člověk, který je opilý, pod vlivem drogy nebo agresivní. Vedení DPC může stanovit, kterým jiným osobám může být vstup do DPC zamezen z důvodu jejich nebezpečnosti pro uživatelé DPC.

V. Povinnosti a závazky uživatelů vyplývající z ubytování v DPC

5.1. Bezpodmínečné dodržování zásad Provozního a ubytovacího řádu a Základních pravidel uživatele DPC „Pod křídly“ je základní podmínkou pro poskytnutí ubytování v Domě na půl cesty.

5.2. Uživatel je povinen starat se o své ekonomické zajištění tzn. dle svých možností a schopností pracovat, studovat nebo zajišťovat celodenní a řádnou péči o nezletilé dítě.

5.3. Uživatel obývá v DPC určenou ubytovací jednotku, která je vybavena příslušným zařízením a vybavením. Převzetí tohoto zařízení a vybavení klient stvrzuje svým podpisem předávacího protokolu při nástupu do DPC. Pracovníci DPC mají právo kontrolovat způsob užívání ubytovací jednotky a jejího zařízení, které patří DPC „Pod křídly“. Zároveň má uživatel právo využívat společné prostory a zařízení.

5.4. Uživatel spolupracuje s pracovníky DPC při řešení svých sociálních a jiných problémů. Za tímto účelem společně s klíčovým pracovníkem/pracovnicí sestavuje Individuální plán, pomocí kterého se postupně snaží změnit svoji životní situaci. Individuální plán průběžně společně hodnotí a podle okolností upravují.

5.5. Uživatel je povinen hradit dohodnutou cenu za ubytování včetně souvisejících služeb. Cena služeb je stanovena ceníkem, který vedoucí DPC aktualizuje dle potřeby (rostoucí ceny energií, inflace, atd.)

5.6. Uživatel je povinen ve všech částech DPC dodržovat zásady hygieny podle platných předpisů. Úklid a hygienu v přidělených prostorech zajišťují uživatelé sami dle dohody.

5.7 Je zakázáno kouřit v prostorách DPC mimo míst k tomu určených.

VI. Všeobecné zásady provozu Domu na půl cesty

6.1. Vybavení a zařízení předané uživateli do užívání jsou majetkem DPC. Uživatel je povinen dbát o to, aby nedošlo k jeho poškození, dodržovat zásady hospodárnosti, šetření energiemi a spotřeby vody. Uživatel si po domluvě s vedoucím DPC také může ubytovací jednotku vybavit vlastním zařízením.

6.2. Trvá-li pobyt uživatele DPC déle než jeden rok, uživatel si na vlastní náklady zajistí vymalování ubytovací jednotky do ukončení 13 měsíce pobytu (svépomocí, dodavatelským způsobem apod.).

6.3. Uživatel je povinen dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany zdraví, života a majetku, zejména předpisy o prevenci úrazů a protipožární předpisy.

6.4. Klíče od ubytovací jednotky je zakázáno komukoliv půjčovat, předávat či zhotovovat jejich kopie. Je rovněž zakázáno vyměňovat zámky u dveří.

6.5: Každou závadu nebo poškození zařízení obytných nebo jiných prostor v DPC je uživatel povinen nahlásit domovníkovi nebo asistentovi, který ji zapíše do Knihy závad.

6.6. Za ztráty způsobené na osobních věcech, které si uživatel přinese do DPC , nenese DPC odpovědnost.

6.7. Za škody způsobené na zařízení, nebo ztráty z nedbalosti zaplatí uživatel úhradu, přičemž se vychází z pořizovací ceny poškozeného zařízení.

6.8. Pracovníci DPC mají právo vstupovat do ubytovací jednotky za nepřítomnosti uživatele pouze v případech a způsobem, které jsou uvedeny ve vnitřní směrnici č. 11 Vstup do ubytovací jednotky uživatele v jeho nepřítomnosti.

VII. Porušení provozního a ubytovacího řádu.

7.1. Při porušení provozního a ubytovacího řádu pozve vedoucí DPC uživatele k osobnímu rozhovoru. U rozhovoru je přítomen další pracovník DPC Z takového rozhovoru je učiněn závěr, který je zapsán do osobní dokumentace uživatele. Uživatel je povinen takového rozhovoru se zúčastnit a řídit se jeho závěry. Uživatel také může být písemně napomenut. Způsob napomenutí uživatele je řešen dle individuální situace.

7.2. Za hrubé porušení Ubytovacího a provozního řádu se považuje:

 • opuštění DPC na dobu delší než 3 kalendářní dny bez předchozí domluvy
 • konzumace alkoholických nápojů nebo psychotropních látek v DPC
 • neohlášené, opakované návštěvy
 • neuhrazení stanovených poplatků a plateb – minimálně 2 měsíce narušování principů spolupráce s pracovníky DPC – neplnění IP, nezájem podílet se na IP
 • narušování vzájemných vztahů mezi uživateli – agresivní chování uživatele k obyvatelům nebo pracovníkům DPC, záměrné poškozování majetku DPC apod.
 • porušování Základních pravidel DPC

7.3. Pokud přijatá opatření (osobní rozhovor, písemné napomenutí pro porušování Provozního a ubytovacího řádu DPC), nevedou k nápravě, nebo porušuje-li v DPC uživatel Provozní a ubytovací řád soustavně, trvale a hrubě nebo vůbec nevyvíjí úsilí o řešení své sociální situace, má poskytovatel služby právo vypovědět Smlouvu před jejím uplynutím.

7.4. Návrh na ukončení Smlouvy o poskytování sociálních služeb podává vedoucí DPC nebo klíčový pracovník (asistent) na základě výše jmenovaných důvodů.

7.5. Výpovědní lhůta v uvedených případech činí 3 kalendářní dny.

VIII. Způsoby ukončení služeb poskytovaných DPC ze strany uživatele

8.1. Uživatel má právo vypovědět Smlouvu o ubytování na vlastní žádost. Výpovědní lhůta činí nejméně 3 kalendářní dny.

8.2: Před odchodem z DPC předá uživatel vedoucí DPC nebo určenému pracovníkovi věci a zařízení převzaté dle protokolu.

8.3. V případě poškození, zničení nebo ztráty hradí uživatel poškozený nebo ztracený inventář ve výši, která odpovídá pořizovací hodnotě s odečtením míry opotřebení. V případě prokázání úmyslu zničit nebo prodat inventář DPC hradí uživatel inventář v plné pořizovací hodnotě a je mu vypovězena Smlouva o ubytování.

IX. Stížnosti uživatelů

Uživatel sociální služby má právo si stěžovat na způsob poskytování sociální služby, chování a jednání pracovníků DPC, na porušování svých práv.

Stížnost je možno podat:

 • písemně
 • osobně
 • elektronicky (e-mailem)
 • anonymně
 • prostřednictvím zvoleného zástupce

Stížnost se podává k vedoucí sociální služby. Postup pro vyřizování stížnosti upravuje Směrnice č. 14 Podávání stížnosti uživatelů sociální služby v DPC „Pod křídly“.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Uživatel je povinen seznámit se s tímto Provozním a ubytovacím řádem v den svého nástupu do DPC a svým podpisem Smlouvy o ubytování stvrdit závazek, že se tímto Provozním a ubytovacím řádem bude v průběhu pobytu bezvýhradně řídit.

10.2. Veškeré výjimky z tohoto Provozního a ubytovacího řádu řeší vedoucí ve spolupráci s klíčovým pracovníkem uživatele.