Pravidla domů na půl cesty


1. Pravidelně a včas do 25. dne každého měsíce uhradit náklady na ubytování v DPC ve výši 120,-Kč/den, platbu za výpůjčku počítače 100,-Kč/měsíc. Počítač je zapůjčen uživatelům na základě schválení vedoucí služby.

2. Spolupracovat s pracovníky DPC na realizaci a naplňování cílů individuálního plánu.

3. Docházet na sjednané schůzky s pracovníky DPC

4. Při nástupu do DPC složit kauci 500,- Kč nebo tuto částku naspořit v průběhu pobytu v DPC (během prvních pěti měsíců). Částka bude použita na náklady spojené s úklidem ubytovací jednotky (dále jen UJ) v případě Vašeho odchodu a nepředání UJ v čistém a vyklizeném stavu. Pokud je předána UJ bez závad, bude Vám finanční částka vrácena.

5. Pokud odejdete z DPC a svou ubytovací jednotku nevyklidíte, budou Vaše věci uschovány po dobu 30 dnů a poté zlikvidovány. O likvidaci bude učiněn zápis.

6. Udržovat UJ v čistotě, šetrně zacházet s jejím vybavením a dbát na úsporné využívání energií, zejména v topné sezóně. Pokud v průběhu využívání služby poškodíte vybavení UJ, budete nadměrně spotřebovávat energie (teplo, vodu), je poskytovatel oprávněn Vám náklady vyúčtovat a požadovat jejich úhradu.
7. Jste povinni respektovat noční klid v době od 22.00 do 06.00 hod.

8. Vybavení ubytovací jednotky nelze bez svolení pracovníků DPC odnášet, přemisťovat a vyměňovat s ostatními uživateli.

9. Pokud dojde k závadě na spotřebičích a zařízení UJ – nahlásíte závadu KP, který zajistí opravu.

JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV OPRAVY ELEKTRICKÝCH, PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ A ZAŘÍZENÍ !!!

10. Jste povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZ), se kterými jste byl seznámen při příchodu do DPC.

11. Je zakázáno zhotovovat další kopie klíčů od UJ. Z bezpečnostních důvodů nenechávejte klíč v zámku od UJ.

12. V DPC je zakázán chov a držení jakýchkoliv zvířat.

13. V DPC je zakázáno kouřit mimo vyhrazené prostory, přivádět se do podnapilého stavu, držet a užívat omamné a psychotropní látky.

14. Návštěvy jste povinni zapisovat do sešitu návštěv. Návštěva by u Vás neměla pobývat déle než 3 hodiny. Návštěvní doba je stanovena od 08.00 do 20.00 hod. Návštěvu přes noc musíte nahlásit předem KP, za návštěvu přes noc jste povinni uhradit poplatek 100 Kč. Na návštěvě přes noc nemohou být osoby mladší 15- ti let.

15. Pracovníci DPC mohou vstoupit bez Vašeho vědomí do UJ v případě havárie nebo vzniku mimořádné události. Jste povinní umožnit kontrolu stavu zařízení v UJ a zabezpečení oprav technickým pracovníkem o.s. Pod křídly.

16. Při porušování těchto pravidel Vám může být uděleno podmínečné vyloučení z DPC, zákaz návštěv, může Vám být odebrán počítač. Při opakovaném nebo vážném porušení pravidel může s Vámi být smlouva o poskytování sociální služby ukončena.

17. Poskytovatel je oprávněn s Vámi ukončit okamžitě službu pokud:

  • zcizíte vybavení UJ ve vlastnictví o.s. Pod křídly
  • umožníte pobyt cizí osobě v UJ bez Vaší přítomnosti
  • ve Vaší UJ bude zjištěna přítomnost psychotropních a omamných látek
  • fyzicky napadnete pracovníka nebo uživatele služby
  • odmítnete lékařské ošetření a odbornou pomoc při sebepoškození
  • odejdete z DPC na dobu delší 3 dnů bez oznámení pracovníkovi DPC
  • prokazatelně nevyužíváte službu DPC a v UJ nebydlíte

18. V ostatních případech činí výpověď ze smlouvy o poskytování sociální služby 7 dní. Výpověď ze strany poskytovatele musí být odůvodněna. Výpověď ze strany uživatele může být učiněna i bez udání důvodů a musí být oznámena KP alespoň 7 dní předem.

19. Pokud nejste spokojeni s poskytováním soc. služby, můžete podat stížnost osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím schránky důvěry v DPC.

20. Pokud během pobytu otěhotní uživatelka, může službu užívat do 8 měsíce těhotenství.

21. S těmito pravidly jste byli seznámeni při sepisování smlouvy o sociální službě, což jste stvrdili svým vlastním podpisem.

Ve Valašském Meziříčí 1.6.2013
Zpracovala : Bc. Tereza Ševčíková
Schválila : Emilie Smrčková